Combinaties en Overnames

Combinaties (Renrakuwaza)
De-ashi-harai hiza-guruma o-soto-gari
De-ashi-harai tani-otoshi
Tomoe-nage o-soto-gari
morote-seoi-nage ko-uchi-gari
o-uchi-gari ippon-seoi-nage
o-soto-gari morote-seoi-nage
o-uchi-gari goshi-guruma
o-uchi-gari tsuri-komi-goshi
o-uchi-gari tai-otoshi
ippon-seoi-nage ko-uchi-maki-komi (OS 2004)
ippon-seoi-nage sukui-nage (basis)
tani-otoshi yoko-guruma
ko-uchi-gari hane-goshi
ko-uchi-gari okuri-ashi-barai
ko-uchi-gari harai-tsuri-komi-ashi
o-soto-gari ashi-guruma
uchi-mata  sumi-gaeshi
kata-guruma  kuchiki-daoshi
ko-uchi-gari o-uchi-gari
tai-otoshi tai-otoshi
ippon-seoi-nage kata-guruma
kushiki-daoshi tani-otoshi
ippon-seoi-nage seoi-otoshi
harai-goshi uchi-mata
Hiza-guruma de-ashi-harai
Hiza-guruma okuri-ashi-barai
Hiza-guruma okuri-ashi-barai (re) okuri-ashi-barai (li)
Hiza-guruma okuri-ashi-barai o-soto-gari
Hiza-guruma seoi-nage
De-ashi-harai hiza-guruma
o-soto-gari  sasae-tsuri-komi-ashi
ippon-seoi-nage tani-otoshi
morote-seoi-nage hidari-ko-uchi-maki-komi
o-uchi-gari hidari-ippon-seoi-nage
 ippon-seoi-nage kushiki-daoshi

Overnames (Gaeshi-waza)
de-ashi-harai tsubame-gaeshi (zwaluw-overname)
de-ashi-harai kushiki-daoshi
de-ashi-harai tai-otoshi
de-ashi-harai harai-goshi
de-ashi-harai yoko-wakare
hiza-guruma hiza-guruma
hiza-guruma o-uchi-gari (met been pakken)
hiza-guruma tai-otoshi (met been pakken)
o-soto-gari  o-soto-gari
o-soto-gari  o-soto-guruma
o-soto-gari sukui-nage
ko-uchi-gari de-ashi-harai
ko-uchi-gari hiza-guruma
o-uchi-gari o-uchi-gaeshi
o-uchi-gari uki-waza
ippon-seoi-nage te-guruma
ippon-seoi-nage yoko-wakare
goshi-guruma ushiro-goshi
harai-goshi  ushiro-goshi
harai-goshi  o-uchi-gari (kashiwazaki)
harai-goshi  ko-soto-gari
goshi-guruma  utsuri-goshi
tai-otoshi ko-soto-gari
morote-gari tawara-gaeshi
uchi-mata uchi-mata-sukashi
uchi-mata tai-otoshi
uchi-mata sasae-tsuri-komi-ashi / harai-tsuri-komi-ashi
kata-guruma tawara-gaeshi (Takagaki)